Archiv nejdůležitějších zpráv za rok 2003:

prosince

Slovo starosty 31. 12. 2003

PF 2004 Vážení a milí spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vám jménem Rady obce poděkoval za práci, kterou jste v roce 2003 odvedli pro obec, své spoluobčany či pro své rodiny. Zvláště chci poděkovat těm, kteří spolu s námi ochotně a iniciativně řeší záležitosti nejen své, ale i nás všech.

Do nového roku 2004 Vám všem přeji zdraví, osobní spokojenost a klidné rodinné zázemí. Obci přeji, aby se vždycky, jako dosud, našli lidé, kteří vidí nejen sebe, ale i svého souseda a vědí, že obec je a bude taková, jací lidé v ní žijí.

Těším se, že společně v roce 2004 zase uděláme kus práce.

ing. Jiří Vancl - starosta


Usnesení zastupitelstva obce Lánov 22. 12. 2003

U S N E S E N Í č. 6/2003
Zastupitelstvo obce

1. schvaluje:
  a) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce od 19. 12. 2002
b) zprávu o činnosti rady obce za období od 27. 11. 2003
c) 1. změnu ÚPSÚ Lánov - viz příloha A
d) rozpočtové změny v rozpočtu 2003 -viz příloha C
e) rozpočet obce na rok 2004 - viz příloha D
f) nakládání s nemovitostmi - viz. příloha B
g) Obecně závaznou vyhlášku obce Lánov č. 1/2003 o místních poplatcích
h) smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Lánov a p. Vohníkovou (penzion Slunko)
i) nájemní smlouvu na dobu určitou mezi obcí Lánov a TJ Lánov
j) dohodu mezi obcí Lánov a manž. Františkem a Janou Kynčlovými o částečné směně a prodeji poz.parcel-části p.č.1197/1, p.č.1198/1, p.č.1199/3
k) návrh na doplnění počtu RD v lokalitě A2 1.změny ÚPSÚ Lánov na počet 42 RD
   
2. ukládá:
 

a) radě obce, věnovat trvalou pozornost hlavním investičním akcím r.2004, přijímat průběžně opatření k zajištění harmonogramu prací na těchto akcích. T: 31.12.2004
b) radě obce a starostovi, zabezpečit úkoly vyplývající z přílohy A bod 6 usnesení o schválení 1. změny ÚPSÚ Lánov
b) místostarostovi, zajistit konání pracovní porady zastupitelů obce T: leden 2004

Usnesení přijato 12 hlasy z 12 přítomných zastupitelů.

ing. Jiří Vancl - starosta


Vandalství na lánovském vánočním stromku 5. 12. 2003

PozorVe středu 3. prosince byl lánovský vánoční strom v centru obce osvětlen novou výzdobou. Ta však nevydržela ani celou noc. V noci ze středy na čtvrtek bylo vandalem odcizeno téměř veškeré osvětlení a pokud pomineme hmotnou škodu na majetku, zbývá nám škoda na mladém stromku, který má být dominantou vznikajícího centra obce. Některé větve stromku jsou polámané a kmen je ohnutý. Otázkou zůstává, zda se škodu na stromku podaří napravit.

Vandalství se nevyhnula ani výzdoba před samoobsluhou panu Luksíka.

Za vším co v naší obci vznikne a vzniká je práce a peníze. Všímejte si proto těch, kteří si práce těch druhých neváží.

Rada obce na svém jednání dne 4. 12. 2003 rozhodla, že předá odměnu ve výši 5.000,- Kč tomu, kdo podá Obecnímu úřadu nebo Policii ČR informaci vedoucí k dopadení vandala.

ing. Jiří Vancl - starosta

listopad

Nabídka počítačových kurzů 7. 11. 2003

PočítačZákladní škola v Lánově nabízí počítačové kurzy pro širokou veřejnost bez omezení věku a znalostí v tomto oboru. Kurz je rozdělen do dvou kategorií. V obou se účastníci seznámí s prací na počítači a základním Hardware.


  ... celý článek

Pozvánka na Martinský lampiónový průvod 6. 11. 2003

Lampiónový průvodZveme všechny občany obce, zejména děti na

Martinský lampiónový průvod,

který pořádáme dne 11. listopadu 2003. Sraz je v 17.15 hod. na parkovišti za hotelem Lánovský dvůr, trasa průvodu je zadní cestou ke škole. Odchod v 17.30 hod. Stanete se svědky rekonstrukce legendy o Svatém Martinovi. Odměnu dostane nositel nekrásnějšího lampionu.

  ... celý článek

říjen

Výzva 27. 10. 2003

V květnové čísle Lánovského občasníku jsem Vás informoval o publikaci dějin Dolního Lánova. Autorem je pan Roland Zirm, který v současné době pracuje na dalším díle historie údolí Malého Labe. Obrátil se na mne s prosbou, abychom se pokusili pro něho sehnat nějaké materiály, písemnosti, dopisy, pohlednice, fotografie apod., prostě vše, co se týká minulého života naší obce. Zejména by se mělo jednat o prameny z doby před druhou světovou válkou psané německy.

Pokud něco z uvedeného vlastníte, stavte se sami ve škole nebo to pošlete po svých dětech či dětech svých známých do školy k okopírování (skenování). Již nyní děkuji i jménem pana Zirma za Vaši ochotu se nepřímo podílet na vzniku první skutečné knihy o naší obci.

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy


Výsledky svozu odpadů 27. 10. 2003

Celkem během svozu nebezpečného odpadu bylo vybráno:

autobaterie - 35ks
lednice - 25ks
televize - 16ks
pneu - 105ks
oleje, barvy - v množství 2 m3 včetně obalů

Při svozu komunálního odpadu bylo odvezeno celkem 5 plně naložených kontejnerů. Děkujeme všem za spolupráci.

Obecní úřad Lánov


Vývoz popelnic na zadních cestách 22. 10. 2003

popelniceVývoz popelnic na zadních cestách bude i nadále probíhat až do příchodu zimy. Na změnu vývozu na těchto trasách budete předem informováni.

Obecní úřad Lánov


Změna vývozu popelnic 17. 10. 2003

popelniceVývoz popelnic v Horním Lánově se přesouvá ze středy na čtvrtek. Prosíme proto občany, kteří přibližují své popelnice k místům vývozu, aby tak činily ve čtvrtek.

TS Vrchlabí


Kontejnery na komunální odpad 9. 10. 2003

kontejnerV pátek 24. 10. 2003 budou přistaveny 4 kontejnery na komunální odpad umístěné na těchto místech:

Horní Lánov
- u elektrárny
- u Bílé Hořce
  Prostřední Lánov
- u samoobsluhy
- u tělocvičny

Vývoz bude uskutečněn po naplnění kontejnerů. Neodkládejte žádné další odpady okolo naplněných kontejnerů.

Co není komunální odpad:

 1. pneumatiky a pláště kol
 2. kovové předměty
 3. posekaná tráva
 4. stavební suť
 5. listí
 6. hlína
 7. větve ořezaných stromů
 8. žhavý popel
 9. nebezpečný odpad (plechovky od barev, použité oleje, zářivkové trubice a výbojky, akumulátory) - jeho sběr se organizuje samostatně dne 25. 10. 2003

Obecní úřad Lánov


Svoz nebezpečných odpadů 9. 10. 2003

V sobotu 25. 10. 2003 proběhne v obci Lánov svoz nebezpečného odpadu dle následujícího časového rozvrhu a místa:

Horní Lánov
8.00 - 8.15 hod. - u penzionu BARON
8.20 - 8.35 hod. - prostranství nad mlýnem
  Prostřední Lánov
8.40 - 9.00 hod. - křižovatka (sklad OÚ)
9.05 - 9.20 hod. - u školní jídelny

SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ BUDOU PŘEBÍRÁNY PŘI MOBILNÍM SVOZU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Motorové a převodové oleje, znečištěné pohonné hmoty, fridex, olejové filtry, oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, znečištěné textilie, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, autobaterie, zářivky a ostatní odpady s obsahem rtuti, elektrotechnický odpad, ledničky, televizory, plechovky a nádobky od sprejů, opotřebené osobní pneumatiky bez disků. Jiné odpady nebudou přebírány!

Obecní úřad Lánov


Změna vývozu popelnic 2. 10. 2003

popelniceOd 41. týdne včetně (od 8. 10. 2003) bude změněn vývoz popelnic na zimní cyklus, tzn. popelnice budou vyváženy každý týden až do konce března 2004. Pak budou opět vyváženy jednou za 14 dní.

TS Vrchlabí

září

Upozornění 22. 9. 2003

zavináčTermín pro podání Žádosti na připojení domácnosti (občana) k Internetu prostřednictvím kabelové televize Lánov uplynul dne 22. 9. 2003. Obec jako majitel kabelového rozvodu Vám dává možnost podat žádost do konce měsíce září 2003 s tím, že realizace proběhne v průběhu měsíce listopadu, tak jak bylo původně stanoveno.

! Žádostem podaným po tomto termínu bude vyhověno až v březnu 2004 z důvodu klimatických podmínek panujících v zimním období !

word Žádost na připojení domácnosti (občana) k Internetu prostřednictvím kabelové televize Lánov

MUDr. Zdeněk KUŽEL - změna ordinačních hodin 30. 9. 2003

Od 1. 10. 2003 se mění ordinační hodiny v ordinaci praktického zubního lékaře. Více se dozvíte v sekci "zdravotní středisko".


Vývoz popelnic na cestě za dogerií 23. 9. 2003

popelniceNa cestě za drogerií v Prostředním Lánově nemohou být vyváženy popelnice z důvodu výkopových prací pro vodovod. Z tohoto důvodu je třeba popelnice přemístit na trasu vývozu, např. k silnici směr Hostinné. Toto opatření potrvá nejdéle do pátku 5. 10. 2003.

Obecní úřad Lánov


Pozvánka na jednání zastupitelstva 17. 9. 2003
Obecní úřad v Lánově Vás zve na jednání zastupitelstva obce L á n o v, které se koná ve čtvrtek 25. 09. 2003 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lánov.

Program:
 1. Zahájení, volba orgánů jednání zastupitelstva.
 2. Kontrola plnění usnesení ze zastupitelstev.
 3. Zpráva o činnosti rady obce.
 4. Stav požární ochrany v obci.
 5. Informace o přípravě koupě čp. 38.
 6. Nemovitosti - prodej, koupě, záměry, břemena.
 7. Diskuse.
 8. Usnesení a závěr.
ing. Vancl Jiří
starosta

srpen

Služba "Internet po kabelovém rozvodu pro majitele počítačů (IKR)" 19. 8. 2003

zavináčRada obce Lánov na svém jednání dne 24. 7. 2003 rozhodla o využití kabelového rozvodu televize (dále jen KR) o další službu a tou je možnost připojení se na Internetu přes přípojku KR. Zpracovává se projekt a v říjnu a listopadu bude provedeno propojení v zesilovacích stanicích spolu s úpravou koncové zásuvky u uživatele. V listopadu poběží zkušební provoz. Pro uživatele (občany, firmy) bude Internet přes "kabelovku" k užívání v první dekádě prosince 2003. Rychlost přenosu dat u koncového uživatele bude překonávat rychlost, kterou běžně.

  ... celý článek

Informace - POVODÍ LABE 13. 8. 2003
INFORMAČNÍ ZPRÁVA - o aktuální meteorologické a hydrologické situaci v uceleném povodí Labe dne 8.8.2003 v 7:00 hodin.
Upozornění na možnost přechodného nedostatku vody.

Slovo starosty - opět suché léto 11. 8. 2003

Období sucha v letních měsících r. 1998, 2002, 2003 jsou podle údajů Hydrometeorologického ústavu ČR v Praze – Komořanech, nejsuššími za celé století. Pociťujeme to i mi, mimo jiné i minimálním průtokem vody v Malém Labi a vysycháním ...

červenec

Radonové šetření 16. 7. 2003

Na základě žádosti o spolupráci od Krajského úřadu Královehradeckého kraje při zjišťování možného radonového rizika, se obracíme na občany. kteří jsou schopni se na tomto šetření podílet.