Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lánov:

Odůvodnění Výroková část Základní členění území Hlavní výkres
Odůvodnění v PDF ...
Výroková část v PDF ...
Základní členění území v PDF ...
Hlavní výkres v PDF ...
Veřejně prospěšné stavby Koordinační výkres Výkres širších vztahů Zábory půdního fondu
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace v PDF ...
Koordinační výkres v PDF ...
Výkres širších vztahů v PDF ...
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v PDF ...
Plochy změn po změně 2 Základní členění v území Právní stav po změně 3 VPS po změně 3
Plochy změn nad právním stavem po změně č.2 v PDF ...
Výkres základního členění území v PDF ...
Hlavní výkres - právní stav po změně č. 3 v PDF ...
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací po změně č. 3 v PDF ...
       
Všechny soubory ve formátu PDF v jednou souboru UPSU_Lanov_zmena_c_3.zip