Zastupitelstvo obce:

Ing. Josef Kalenský   Starosta obce, Rada obce
Eliška Rojtová   Místostarosta obce, Rada obce
Ing. Jiří Vancl    
Rudolf Schliegsbir   Kontrolní výbor
Mgr. Milan Půlpán   Kontrolní výbor
Miroslav Šafařík   Stavební komise
Milan Kuřík   Finanční výbor
Milena Knapíková-Kavánová   Kontrolní výbor, Rada obce
Dana Jakubcová    
Karel Capoušek   Rada obce
Jiří Šaroun   Stavební komise
Martin Tauš   Stavební komise
Ladislava Šedivá   Kontrolní výbor
Jaroslav Šedivý   Bytová komise
Miroslav Foubík   Bytová komise
 
Rada obce

Ing. Josef Kalenský, Eliška Rojtová, Karel Capoušek,
Milena Knapíková-Kavánová


Výbory a komise při OÚ:

  předseda členové
Finanční výbor Milan Kuřík Ing. Vladimír Máslo, Milan Hörnich, Ilona Štefanová, Věra Hejduková
Náplň činnosti úzce navazuje na hospodaření obce s peněžními prostředky a majetkem:
- vyjadřuje se nebo sama zpracovává vlastní rozbory hospodaření podle rozpočtu,
- navrhuje změny schváleného rozpočtu,
- vyjadřuje se k žádostem o příspěvky z rozpočtu obce,
- provádí vlastní šetření v hospodaření s rozpočtem,
- navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
- vyjadřuje se k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok,
- navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce OÚ Lánov.
Kontrolní výbor Ladislava Šedivá Mgr. Milan Půlpán, Milena Knapíková-Kavánová, Rudolf Schliegsbir, Eliška Rojtová
Náplň činnosti:
- dbá na dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí,
- vyřizuje petice, stížnosti a připomínky občanů,
- člen komise se zúčastní projednání závažných nebo složitých stížností, které řeší starosta obce,
- kontroluje postup při přidělování bytů, pronajímání nemovitostí a poskytování sociální výpomoci.

Kontrolní výbor se v Lánově zaměřuje na:
- dodržování obecní vyhlášky o poplatcích z ubytování a ubytovací kapacity – kontrola domovních knih u ubytovatelů,
- sledování pořádku v obci – černé skládky, třídění a vývoz odpadů,
- dodržování smlouvy mezi obcí a Leteckou školou a.s. – vzlety nad Lánov, akrobacie ve vymezeném prostoru,
- plnění smlouvy mezi obcí a KVK.
Stavební komise Jaroslav Chvála Martin Tauš, Iva Lešáková DiS, Miroslav Šafařík, Jiří Šaroun
 
Sociální komise Lenka Vocásková Mgr. Iva Špimerová, Zdena Blažková, Alexandra Rychterová, Petra Mašková
Náplň činnosti:
- pomáhá rodinám s více dětmi , matkám – samoživitelkám apod.,
- rozhoduje o vyplacení jednorázových finančních příspěvků, pokud se občané dostanou do tíživé sociální situace,
- doporučuje občanům využít různé druhy sociálních dávek.
Bytová komise Hana Hörnichová Jaroslav Šedivý, Miroslav Foubík, Ivo Havlíček, Zdena Blažková, Lenka Vocásková, Eliška Rojtová
 
Zástupci obce v Radě školy Karel Capoušek ml., Jiří Vališka, Milan Kuřík
 
Konečné složení komisí projednáno na radě obce dne 13.11. 2014.