Zastupitelstvo obce:

    Starosta
Eliška Rojtová   bez politické příslušnosti, Rada obce, Místostarosta
Jiří Vališka   bez politické příslušnosti
Ing. Michal Janků   bez politické příslušnosti, Rada obce
Dominika Erbenová   bez politické příslušnosti
Markéta Kreislová   bez politické příslušnosti
Milan Kuřík   bez politické příslušnosti
Milena Knapíková-Kavánová   bez politické příslušnosti, Rada obce
Mgr. Zdeňka Brejšová   bez politické příslušnosti

Mgr. Milan Půlpán

  bez politické příslušnosti
Jiří Šaroun   bez politické příslušnosti, Rada obce
Bc. Pavel Cerman   bez politické příslušnosti
Jiří Koudelka   bez politické příslušnosti
Jaroslav Šedivý   bez politické příslušnosti
Ladislava Šedivá   bez politické příslušnosti
Mgr. Dana Jakubcová   bez politické příslušnosti
 
Rada obce

Eliška Rojtová, Ing. Michal Janků, Milena Knapíková-Kavánová, Jiří Šaroun, Jiří Vališka


Výbory a komise při OÚ:

  předseda členové
Finanční výbor Dominika Erbenová Milan Hörnich, V. Hejduková, Bc. Pavel Cerman, Milan Kuřík
Náplň činnosti úzce navazuje na hospodaření obce s peněžními prostředky a majetkem:
- vyjadřuje se nebo sama zpracovává vlastní rozbory hospodaření podle rozpočtu,
- navrhuje změny schváleného rozpočtu,
- vyjadřuje se k žádostem o příspěvky z rozpočtu obce,
- provádí vlastní šetření v hospodaření s rozpočtem,
- navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
- vyjadřuje se k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok,
- navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce OÚ Lánov.
Kontrolní výbor Ladislava Šedivá Mgr. Milan Půlpán, Jiří Koudelka, Zdena Brejšová, Jiří Vališka
Náplň činnosti:
- dbá na dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí,
- vyřizuje petice, stížnosti a připomínky občanů,
- člen komise se zúčastní projednání závažných nebo složitých stížností, které řeší starosta obce,
- kontroluje postup při přidělování bytů, pronajímání nemovitostí a poskytování sociální výpomoci.

Kontrolní výbor se v Lánově zaměřuje na:
- dodržování obecní vyhlášky o poplatcích z ubytování a ubytovací kapacity – kontrola domovních knih u ubytovatelů,
- sledování pořádku v obci – černé skládky, třídění a vývoz odpadů,
- dodržování smlouvy mezi obcí a Leteckou školou a.s. – vzlety nad Lánov, akrobacie ve vymezeném prostoru,
- plnění smlouvy mezi obcí a KVK.
Sociální komise Lenka Vocásková Mgr. Iva Špimerová, Zdena Blažková, Mgr. Dana Jakubcová, Petra Mašková
Náplň činnosti:
- pomáhá rodinám s více dětmi , matkám – samoživitelkám apod.,
- rozhoduje o vyplacení jednorázových finančních příspěvků, pokud se občané dostanou do tíživé sociální situace,
- doporučuje občanům využít různé druhy sociálních dávek.
Bytová komise Hana Hörnichová Jaroslav Šedivý, Ivo Havlíček, Zdena Blažková, Lenka Vocásková
 
Zástupci obce v Radě školy Karel Capoušek ml., Jiří Vališka, Milan Kuřík
 
Konečné složení komisí projednáno na radě obce dne 25. 10. 2018.