Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zastupitelstva obce  Lánov, svolaného starostou obce ing. Jiřím Vanclem.

Místo konání: Obecní úřad - zasedací místnost

Doba konání: 19. 12. 2017,  čtvrtek od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu jednání.
3) Plnění usnesení zastupitelstva.
4) Zpráva o činnosti rady obce.
5) Rozpočtová změna č. 6/2017.
6) Plnění hlavních úkolů obce za rok 2017.
7) Rozpočet obce na rok 2018.
8) Kontrola vzájemných smluv s KVK + Dodatek č. 1 ke smlouvě.
9) Nakládání s nemovitostmi obce.
10) Smlouvy.
11) Vyjádření členů zastupitelstva k následujícím bodům programu.
12) Rezignace zastupitele na funkci.
13) Volba starosty a člena rady.
14) Různé.
15) Diskuze.
16) Závěr.

Účast pozvaných nutná.

V obci Lánov, dne 12. 12. 2017, Ing. Vancl Jiří, Starosta.