Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání Zastupitelstva obce Lánov.

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce  Lánov, svolaného místostarostkou obce Eliškou Rojtovou.

Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost

Doba konání: 20. 6. 2019, čtvrtek od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu jednání.
3) Doplnění počtu zastupitelů obce – složení slibu Mgr. D. Jakubcová.
4) Doplnění počtu členů rady obce – návrh p. Jiří Vališka.
5) Plnění usnesení zastupitelstva.
6) Zpráva o činnosti rady obce.
7) Projednání a schválení účetní závěrky Obce Lánov a ZŠ Lánov za rok 2018.
8) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 s výsledkem přezkumu hospodaření Obce Lánov.
9) Rozpočtová opatření č. 4/2019.
10) Činnost Vodárenské společnosti Lánov.
11) Nakládání s nemovitostmi obce.
12) Smlouvy.
13) Různé.
14) Diskuze.
15) Závěr.

V obci Lánov, dne 13. 6. 2019, Eliška Rojtová, místostarosta.