Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zastupitelstva obce  Lánov,svolaného starostou obce ing. Jiřím Vanclem.

Místo konání: Horní Lánov - předsálí  Lánov

Doba konání: 14.6. 2017,  čtvrtek od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu jednání.
3) Plnění usnesení zastupitelstva.
4) Zpráva o činnosti rady obce.
5) Projednání a schválení účetní závěrky obce a ZŠ Lánov za rok 2016.
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 s výsledkem přezkumu hospodaření Obce Lánov.
7) Rozpočtová změna č. 3/2017.
8) Plnění hlavních  úkolů obce- průběžná zpráva.
9) Činnost Vodárenské společnosti Lánov.
10) Kontrola plnění vzájemné smlouvy s KVK.
11) Nakládání s nemovitostmi obce.
12) Smlouvy.
13) Různé.
14) Diskuze.
15) Závěr.

                            

Účast pozvaných nutná.

V obci Lánov, dne 6. 6. 2017, Ing. Vancl Jiří, Starosta.