Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání mimořádného Zastupitelstva obce Lánov.

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce  Lánov, svolaného starostou obce ing. Josefem Kalenským.

Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost

Doba konání: 11. 4. 2019, čtvrtek od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu jednání.
3) Plnění usnesení zastupitelstva.
4) Zpráva o činnosti rady obce.
5) Hlavní akce pro rok 2019.
6) Rozpočtové změny.
7) Smlouvy.
8) Různé.
9) Diskuze.
10) Závěr.

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Lánov, dne 4. 4. 2019, Ing. Kalenský Josef, Starosta.