Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zastupitelstva obce  Lánov, svolaného starostou obce ing. Josefem Kalenským.

Místo konání: Horní Lánov - předsálí

Doba konání: 13. 6. 2018, středa od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu jednání.
3) Plnění usnesení zastupitelstva.
4) Zpráva o činnosti rady obce.
5) Projednání a schválení účetní závěrky Obce Lánov a ZŠ Lánov za r. 2017.
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 s výsledkem přezkumu hospodaření Obce Lánov.
7) Rozpočtová změna č. 3/2018.
8) Nakládání s nemovitostmi obce.
9) Činnost Vodárenské společnosti Lánov.
10) Strategický rozvojový dokument Obce Lánov.
11) Kontrola vzájemné smlouvy s KVK.
12) Smlouvy.
13) Různé.
14) Diskuze.
15) Závěr.

V obci Lánov, dne 6. 6. 2018, Ing. Kalenský Josef, Starosta.