Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zastupitelstva obce  Lánov,svolaného starostou obce ing. Jiřím Vanclem.

Místo konání: obecní úřad Lánov - zasedací místnost

Doba konání: 16.3. 2017,  čtvrtek od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu jednání.
3) Plnění usnesení zastupitelstva.
4) Zpráva o činnosti rady obce.
5) Rozpočtová změna č. 1/2017.
6) Rozpočtový výhled.
7) Hlavní úkoly r. 2017 v obci.
8) Nakládání s nemovitostmi obce.
9) Smlouvy.
10) Různé - dodatek k Dohodě s LŠ VR, obecní vyhlášky - info.
11) Diskuse.
12) Závěr.

                            

Účast pozvaných nutná.

Před schválením programu  složí členové zastupitelstva obce slib

V obci Lánov, dne 8.3. 2017 Ing. Vancl Jiří, Starosta