Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce  Lánov, svolaného starostou obce ing. Josefem Kalenským.

Místo konání: Obecní úřad – zasedací místnost

Doba konání: 18. 12. 2018, úterý od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu jednání.
3) Plnění usnesení zastupitelstva.
4) Zpráva o činnosti rady obce.
5) Rozpočtová změna č. 6/2018.
6) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Lánov.
7) Plnění rozpočtu za rok 2018.
8) Rozpočet obce na rok 2019.
9) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lánov 2020 - 2022.
10) Plnění hlavních úkolů obce za rok 2018.
11) Kontrola vzájemných smluv s KVK.
12) Nakládání s nemovitostmi obce.
13) Smlouvy.
14) Různé.
15) Diskuze.
16) Závěr.

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Lánov, dne 12. 12. 2018, Ing. Kalenský Josef, Starosta.