Veřejné jednání zastupitelstva:

O B E C L Á N O V
Obecní úřad v Lánově

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zastupitelstva obce  Lánov, svolaného starostou obce ing. Josefem Kalenským.

Místo konání: Obecní úřad - zasedací místnost

Doba konání: 15. 3. 2018,  čtvrtek od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu jednání.
3) Plnění usnesení zastupitelstva.
4) Zpráva o činnosti rady obce.
5) Rozpočtová změna č. 1/2018.
6) Hlavní úkoly obce v roce  2018.
7) Nakládání s nemovitostmi obce.
8) Smlouvy.
9) Zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu v Obci Lánov.
10) Různé.
11) Diskuze.
12) Závěr.

Účast pozvaných nutná.

V obci Lánov, dne 5. 3. 2018, Ing. Kalenský Josef, Starosta.