Povinně zvěřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1 a 2) Důvod a způsob založení:

Obec Lánov je jako ZÚSC založena na základě Ústavního zákona č. 1/1933 Sb., dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro její činnost je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v z. p. p. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem MVČR.

3) Organizační struktura: nebo zde ...

Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce - 15 členů
  Finanční výbor – 5 členů
  Kontrolní výbor – 5 členů
Rada obce – 5 členů
  Stavební komise – 5 členů
 

Sociální komise – 5 členů

  Bytová komise – 7 členů
Obecní úřad – bez odborů a oddělení
Příspěvkové organizace zřizované obcí
  Obecní knihovna
  2 x Mateřská škola
  Základní škola

4) Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu: zde ...
Úřední hodiny: Pondělí 13:00 - 17:00
  Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Telefonní čísla: zde ...
Číslo faxu: Obec nemá fax
 
Adresa internetové stránky: http://www.lanov.cz
Adresa e-podatelny:

obec@lanov.cz

Další elektronické adresy: datová schránka - avja7em

5) Případné platby lze poukázat:

1303714339/0800 (ČS), 133666148/0300 (ČSOB)

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6) IČ:

00278041

7) DIČ:

CZ00278041

8) Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů:
Územní plán obce zde ...
Rozpočtový výhled obce 2015 – 2017 zde ...
Rozpočtový výhled obce 2017 – 2019 zde ...
Povodňový plán obce zde ...
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce zde ...
 
Rozpočet:

Rozpočet obce na rok 2015 zde ...
Rozpočet obce na rok 2014 zde ...
- rozpočtové opatření č. 1 zde ...
- rozpočtové opatření č. 2 zde ...
- rozpočtové opatření č. 3 zde ...
- rozpočtové opatření č. 4 zde ...
- rozpočtové opatření č. 5 zde ...

9) Žádosti o informace:

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Obecního úřadu (viz bod 4), za žádost o informaci se považuje též žádost podána elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu doručená na e-podatelnu obce (viz bod 4) nebo do datové schránky obce (viz bod 4).

10) Příjem žádostí a dalších podání:

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na Obecním úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba doručovat na adresu Obecního úřadu (viz bod 4). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4), nebo do datové schránky obce (viz bod 4).

11) Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ. zde ...

12) Formuláře:

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde ...

Tyto formuláře lze získat také na Obecním úřadě v úředních hodinách.

13) Popisy postupů – návody na řešení životních situací:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14) Předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, v z. p. p. zde ...

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR zde ...
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v z. p. p. zde ...
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v z. p. p. zde ...
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v z. p. p. zde ...
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v z. p. p. zde ...
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v z. p. p. zde ...
Úplné znění právních předpisů je dostupné zde ...
 
Vydané právní předpisy:

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde ...

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.

15) Úhrady za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací ( zde ... ) podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Sazebník úhrad je ke stažení zde ...
 
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16) Licenční smlouvy:

Obec Lánov licenční smlouvy nevyužívá.
Vzory licenčních smluv: Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

Výhradní licence: obec nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2013 je zde ...
Výroční zpráva za rok 2014 je zde ...