Pořizované územní studie dvou veřejných prostranství „U sportovního areálu“ a „Nad roklí“ v obci Lánov, CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005256.


Územní studie veřejných prostranství v obci Lánov  

Reg. č. projektu IROP: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005256

Identifikační číslo EDS/SMVS : 117D03M000146


Pořizované územní studie dvou veřejných prostranství „U sportovního areálu“ a „Nad roklí“ v obci Lánov řeší podrobné prověření dotčených prostranství
a stanovení řešení jeho architektonicko-stavebního, urbanistického, dopravního řešení a řešení technické infrastruktury v rozvojovém území obce. Potřeba pořízení územní studie vznikla z nutnosti zajistit, v návaznosti na platný územní plán sídelního útvaru, podrobný územně plánovací podklad pro potřebu rozvoje obce na úseku bydlení a občanské vybavenosti.

Cílem projektu je navrhnout a prověřit rozvoj vybraných funkčních systémů v území pomocí územních studií pro nově vymezené plochy veřejných prostranství. Záměrem je definovat prostor veřejných prostranství a stanovit jeho architektonicko stavební, urbanistické a dopravní řešení i řešení technické infrastruktury a stanovit jejich jednotlivé funkce, provozní a kompoziční vazby. Dále stanovit urbanistickou koncepci řešených území s ohledem na širší vztahy v území. Územní studie budou, po schválení možnosti jejich využití pořizovatelem a vložení do evidence územně plánovací činnosti, sloužit jako neopominutelný podklad pro rozhodování v daném území.

Realizací projektu bude zpracován závazný podklad, řešící koncepčně dvě veřejná prostranství v obci Lánov. Tato veřejná prostranství nejsou vymezena jako samostatné plochy, ale jsou součástí ploch pro bydlení a občanskou vybavenost. Vznikne tak jednoznačný podklad pro zvýšení užitečnosti a atraktivity těchto území
i předvídatelnosti jejich rozvoje a směřování.

Celkové výdaje na pořízení územních studií činí Kč 456 956,50
Podíl dotace 90 % je Kč 411 260,85
Z vlastních zdrojů hrazeno Kč 45 695,65

Vlastní zdroje budou kryty z rozpočtu obce Lánov dle Smlouvy o zajištění územních studií veřejného prostranství ze dne 28.4.2017 uzavřené mezi Městem Vrchlabí a Obcí Lánov.

Územní studie veřejných prostranství v ORP Vrchlabí, lokalita „Nad Roklí“ v obci Lánov zde ...

Územní studie veřejných prostranství v ORP Vrchlabí, lokalita „U sportovního areálu“ v obci Lánov zde ...