Historie:

Historie Lánova z časopisu Lánovský občasník  

Výběr článků k historii obce Lánov uveřejněných v časopise Lánovský občasník ..... celý článek


Historie Lánova z časopisu Lánovský puls  

Výběr článků k historii obce Lánov uveřejněných v časopise Lánovský puls ..... celý článek


Lánov v současnosti  

V současné době se obec Lánov skládá ze dvou částí - z Prostředního a Horního Lánova.

Centrum života obce je kolem křižovatky dvou silnic: Vrchlabí - Trutnov (ze Z na V) a Hostinné - Horní Lánov, Dolní Dvůr (z J na S). Obcí projíždí pravidelné autobusové linky, mající dvě zastávky. Nová - směr Trutnov - je stylová roubená, doplněná vedle podrobnou mapou Krkonoš. Naproti stojí budova obecního úřadu v jejímž přízemí se nachází poštovní úřad se službou poštovní spořitelny a místní lidová knihovna. Nedaleko pracuje obvodní pracovní středisko, kde se denně ordinuje ve třech odděleních (obvodním, stomatologickém a dětském) ke spokojenosti občanů Lánova a přilehlých obcí. V centru je i pohostinství se sálem, další je v Horním Lánově. ..... celý článek


Stručná historie obce  

První doklad o Lánově pochází z roku 1355, to je z doby vlády Karla IV. Ale to už obec, rozložená na "dlouhé nivě" podle bystřiny Malé Labe, má za sebou řadu desítek let života.

Hlavním způsobem obživy zdejšího obyvatelstva byl chov dobytka a obdělávání půdy. Tuto skutečnost nezpochybňují ani velmi časné zmínky o "železných horách nad Lánovem" a existence zdejších železných hamrů, využívajících horské vody k výrobě železa a jeho kování. Ve znaku obce , který můžeme spatřit na věži dolnolánovského kostela, se nachází kovář v boji s medvědem. ..... celý článek


Fr. Jirásko: Historie Lánovska (do r. 1945)  

"Historie Lánovska" byla vydána v roce 2000 jako součást almanachu "Lánov 1355 - 2000" u příležitosti 115. výročí založení školy v Prostředním Lánově a 15. výročí otevření nové budovy školy. Článek "Kroky reformace na Lánovsku" vyšel v občasníku Lánovský zpravodaj v říjnu 2002 a zahrnut jako dodatek do této elektronické podoby "Historie". (rz) ..... celý článek


Historie Lánova zevrubně (1945 - 2000)  

Po zklidnění událostí bezprostředně po 2. světové válce bylo třeba zajistit zásobování zdejších obyvatel, mnohdy formou nařízení vojenských úřadů.

Do Prostředního Lánova a okolních obcí přicházeli noví osídlenci především z blízkých okresů - Jilemnice, Semil, Jičína, takže koncem roku 1945 byla obec už z největší části osídlena. .... celý článek


Vývoj průmyslu, zemědělství a služeb v obci  

Zpracováno dle almanachu Lánov 1355 - 2000, vydaném k 115. výročí založení školy v Prostředním Lánově. Kapitola je výtažkem z příspěvků spoluautorů Františka Jiráska a Václava Šnajdra o historii obce. Text je krácen, upravován a doplněn o některé údaje. ..... celý článek


Historie lánovského školství  
Bohatá historie území v horní polovině údolí Malého Labe je přímo spjata s množstvím a pílí osídlenců, kteří sem přišli z Německa, Rakouska a Švýcarska v několika vlnách v dobách středověku. Horníci, dřevaři a zemědělci mají zásluhu na dnešní podobě celého údolí. Jejich počet pravidelně narůstal až do 1. světové války, kdy dosahoval asi dvojnásobku dnešního stavu (na přelomu století žilo v Dolním Dvoře, Horním, Prostředním a Dolním Lánově více než 5500 lidí).
Prosperita regionu se odráží i ve zprávách o školách, počtech žáků, podpoře školství ze strany obce, církve a vrchnosti. Až do roku 1945 je vyučováno v jazyce německém, neboť česká menšina v Lánově byla vždy zanedbatelná. ..... celý článek

Z historie místního letiště  

Letiště bylo zřízeno v roce 1933 pro kluzáky a větroně, místní podmínky tomu zřejmě vyhovovaly. V letech poválečných, od roku 1947, navázal zdejší Aeroklub na činnost německého plachtařského klubu, který pro účely výcviku využíval také blízký Jankův kopec nad Vrchlabím. Klub vedli synové Ing. Petery, majitele továrny na karoserie a letadla. ..... celý článek


Pohled do historie vodovodu  

Začátky oceňování významu pitné vody v Lánově souvisí již s rokem 1904. V tomto roce bylo pro účely vodních meliorací a hospodaření s vobou vůbec ustaveno v Prostředním Lánově Vodní družstvo. Z něj se později utvořila vodní komise, a to ze zástupců čtyř obcí: Dolní Lánov, Prostřední Lánov, Horní Lánov a Prosečné. Tato komise pod vedením starosty Prostředního Lánova továrníka Williama Claye přikročila posléze ke stavbě obecního vodovodu. To bylo až v roce 1911, když místní pozemky vlastnil hrabě Černín z Chudeninc a Morzínů. ..... celý článek


Pomník v Prostředním Lánově  
Zdálo by se, že lidstvo, poučeno trpkými historickými zkušenostmi minulých staletí, vkročilo do dvacátého století moudřejší. Drsná skutečnost. Dvě hrozné světové války hned v jeho první polovině přesvědčují však o opaku. Vynálezy a špičková technika dvakrát posloužily k likvidaci milionů lidských životů. Vždy právě těch nejprostších. ..... celý článek

Z historie obecních kronik  
Kronikářství má v našich zemích dlouholetou tradici. Nejstarší zápisy pocházejí z 18. století. Nebyly to ještě kroniky v pravém slova smyslu, ale soukromé záznamy vesnických písmáků, kteří zapisovali hlavně v modlitebních knihách nebo v bibli události ze života svých rodin (narození, svatby, úmrtí). Teprve později byly zápisy obohaceny sdělením širšího rázu - počasí, průběh polních prací, ceny obilí a jiných plodin na trhu. Tyto zápisy i dnes slouží k dokumentaci tehdejší doby. ..... celý článek

Staronová symbolika obce Lánov  
Z pohledu dnešního člověka jsou pečetě či znaky symbolem staré slávy panovnických rodů, šlechty, církve, cechů či měst. Mezi nejmladší právě patří symboly obecní, které se v poslední době stávají středem zájmu badatelů, obcí samých i jejich představitelů. Ti je vnímají jako projev určité hrdosti, posilující identitu obce. Znaky jsou zpravidla symbolem lidské činnosti, někdy ale také zobrazují událost spojenou s historií obce. ..... celý článek

Pověsti lánovské  
Autorem komentáře k pověsti o obecním znaku a stylistického ztvárnění pověstí O zlém kameni a O dvou řekách je Zdeněk Linhart. Texty pochází z publikace Lánov 1355 - 2000, vydané u příležitosti 115. výročí založení školy v Pr. Lánově roku 2000. ..... celý článek