Z Lánovského Pulsu 7/2005

Obsah:

  1. Střípky z kroniky Lánova
  2. Ohlédnutí za prvním výstupem Lanovských na Sněžku
  3. Školní rok v MŠ v Horním Lánově
  4. Zprávičky z Lánova

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Školství po roce 1945

Vedením školství na vrchlabském okrese byl po převratu pověřen jako zmocněnec František Martinek, bývalý ředitel škol ve Vrchlabí a v Plotišti u Hradce Králové, který se ujal organizace školství a převzal všechny bývalé německé školy na okrese. Ty měly sloužit nyní výchově a vzdělání výhradně dětem českého obyvatelstva.
Dekretem zmocněnce byl pověřen správou zdejší trojtřídní školy Jaroslav Pochop, posledně působící na obecní škole v Břežanech, okres Kolín. Převzal také bývalé německé školy v Dolním a Horním Lánově, kde ještě nebyli ustanoveni správcové. První zápis do zdejší školy se konal 30.8. - 2.9.1945. Přihlásilo se 23 žáků. Školní rok byl zahájen 3.9.1945 za přítomnosti předsedy správní komise Františka Chrtka. Zároveň se ustavilo rodičovské sdružení za předsednictví Josefa Hakla. 6.9.1945 se ustavila první školní rada.
20.8.1945 byla povolena ministerstvem školství a národní osvěty mateřská škola, jejíž první učitelkou se stala Helena Kellerová.

Státní statek

V roce 1945 byl též vyslán do Prostředního Lánova od Svazu osvobozených politických vězňů v Pardubicích František Venc, který jeho jménem zabral dva statky na Bíně, z nichž se mělo vytvořit pastvinářské družstvo. Od toho však bylo později upuštěno a po zabrání dalších usedlostí a pozemků byl z celého komplexu utvořen statek města Pardubic, od roku 1948 pod správou statku, jako statek státní.

Ohlédnutí za prvním výstupem Lanovských na Sněžku


4. června se uskutečnil první pochod na Sněžku a zpět od lánovského infocentra, který patřil do programu oslav výročí 650 let obce Lánov od její první zmínky z doby Karla IV. Počasí ale bohužel účastníkům pochodu ani trochu nepřálo. Hned po ránu se zatáhlo, a krom malých pauz, pršelo vydatně celý den.
I přes takto nepříznivé podmínky se na pochod vydalo hned šestnáct odvážlivců. Odhodlání zdolat nejvyšší horu Česka mělo při startovní prezentaci deset lidí, ostatní se rozhodli pro kratší variantu výstupu - na Tetřeví boudy, kde si měli možnost cestou zpět prohlédnout Vodní zámeček na Rejdišti. Svůj cíl splnilo osm účastníků, z nichž jich šest došlo až na Sněžku.
Kromě Lánovských, kterých však bylo spíše poskromnu, se pochodu zúčastnili i obyvatelé Vrchlabí či Dvora Králové nad Labem. Silné zastoupení bylo i ze Slovenska. Na túru po Krkonoších se vydalo pět Slováků, kteří do Čech přijeli za prací.
V cíli na fotbalovém hřišti byli všichni zúčastnění po zásluze odměněni a odnesli si i originální lánovské tričko s motivem výročí obce.
Dík patří všem, kteří nám celou akci pomohli připravit a organizačně zabezpečit.
Za rok bychom rádi akci zopakovali a doufáme, že nám vládce hor bude s počasím více nakloněn a účast bude hojnější. Přijměte tedy již nyní pozvánku na druhý ročník Výstupu Lánovských na Sněžku přes tři vrcholy.

Příspěvky připravila Kateřina Kalenská

Školní rok v MŠ v Horním Lánově

MŠ v Horním Lánově se nachází na samém konci naší obce, ve velmi krásném přírodním
prostředí. Ve školním roce 2OO4/2005 naši školku navštěvovalo 21 dětí, z niž bylo 10 děvčat. Během celého školního roku se všechny pracovnice snažily zpříjemnit dětem dobu strávenou mimo rodinu co nejlépe. Každý měsíc byla pro děti připravena jedna větší akce, někdy i více.
Posuďte sami: několikrát jsme navštívili divadlo, v lednu a v dubnu jsme byli ve vrchlabském muzeu. Pro rodiče a prarodiče jsme uspořádali besídku k Vánocům a k svátku maminek.

Pozvali jsme si lánovské důchodkyně na akci „Babičko,namaluj mi vajíčko“, kdy děti společně s babičkami malovaly vajíčka. Zároveň si pro ně připravily kulturní program a dárečky. Je velmi pěkné pozorovat, jak naše nejstarší generace předává zkušenosti těm nejmladším.Bylo nám společně velmi dobře. Už se těšíme v příštím roce na další posezení s babičkami.V dubnu měly děti besedu s policisty. Ke „Dni dětí“ jsme si všichni zasoutěžili, ale také jsme si společně zkrášlili okolí školky veselými obrázky. V červnu byl výlet do Harrachova, kde jsme navštívili sklárnu a Mumlavské vodopády a také jsme hledali poklad skřítka Lánováčka.

Závěrem školního roku dětičky vystoupily na školní akademii, která tento rok byla zaměřena k 650.výročí založení obce. Během celého školního roku si děti různými výtvarnými obrázky a výtvory zkrášlovaly prostředí MŠ, učily se hrát na flétnu apod…..Bylo by toho mnoho, o čem ještě psát. Chtěla bych poděkovat vedení obce Lánov a obce Dolní Dvůr, panu Bartošovi,řediteli ZŠ Lánov a paní Faltusové ,vedoucí učitelce v MŠ jih, za pomoc a vzájemnou spolupráci.Zároveň bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali příspěvek na hračky pro děti. Všem pracovnicím MŠ patří velký dík, protože v tomto roce skutečně udělaly velký kus práce. Dětičkám přeji prima prázdniny, rodičům pěknou dovolenou a budoucím školáčkům mnoho úspěchů v první třídě.

I.Marečková

Zprávičky z Lánova

- V měsíci červenci se slaví v Lánově každoročně pouť. Letos připadá na víkend od 22. do 24. července a nebude jen tak ledajaká. Celé sobotní odpoledne je ve znamení zábavy, kultury a soutěžení.
Na hřišti TJ Lánov se hraje přátelské sportovní utkání fotbalistů a volejbalistů. Pro děti, jsou kromě tradičních kolotočů a atrakcí, připraveny i různé soutěže a to od 15.00 do 18.00 hodin. Odpoledním programem bude provázet moderátor a živá hudba v podobě „Vrchlabského dixilendu“.
Od 20.00 hod. začíná představení brněnského divadla pod širým nebem s názvem „Don Quijote de la Mancha“. Program završí večerní ohňostroj před 22.00 hodinou. Takovou slávu by si nikdo neměl nechat ujít!

- U příležitosti výročí 650 let od první zmínky o obci Lánov vznikla i památní výroční medaile vyhotovená v pardubickém rytectví. Platinová medaile, se symboly obce po obou stranách, by měla sloužit jako pěkná připomínka letošních oslav.
Zároveň vznikl i nový výroční pohled s historickými motivy obce a tričko s leteckým snímkem Lánova. Všechny suvenýry si lze zakoupit v infocentru na křižovatce.

- V rámci oslav výročí 650 let o obci Lánov proběhlo v červnu hned několik zajímavých akcí. První z nich byl výše zmiňovaný výstup na Sněžku, kterému předcházel o den dříve velmi vydařený odpolední výlet rodičů s dětmi ze školky. V pátek 10. června uspořádala TJ Lánov „Mezinárodní den dětí“ na fotbalovém hřišti, kde se především soutěžilo. Na úterní odpoledne 14. června byl opět připraven program pro děti z mateřských škol. Osvětová beseda si pro ně uchystala divadlo s názvem „O neposlušných kůzlátkách“. Zážitkem pro všechny byl jistě koncert tria zabývajícího se interpretací převážně barokní hudby s názvem „Trio Piacente“, který se konal v neděli 19. června v Dolnolánovském kostele. Poslední dvě akce byly aktivity ZŠ v Lánově. Jednalo se o vystoupení dětí na „Akademii školy na téma 650 let obce Lánov“ pro veřejnost a „Sportovní olympijský den v rámci 650 let obce“ před zakončením školního roku.
Věříme, že další akce budou stejně vydařené a budou se těšit vaší pozornosti.

Kateřina Kalenská


O původu jména Lánov

Název Lánov má podle odborníků svůj původ v německém „Langenau“, které pochází ze spojení slov „uf der langen ouwe“. Česky lze tento výraz přeložit jako „na dlouhé mokřině“ nebo „vlhké louce“. Název obce Lánov byl následně přejat do češtiny a je spojován s pojmem „lán“.

Historie názvu Lánovský kopec

Lánovský kopec se tyčí nad Prostředním Lánovem do výšky 614 m.
Své české pojmenování získal kopec až v roce 1953 při úpravě názvosloví v Krkonoších.
Původní německý název „Zirmkoppe“ se odvodil od jména tehdejšího majitele polností a od německého slova „die Koppe“, což znamená v překladu „vrchol“.
Druhým užívaným názvem byl „Matzers Koppe“. Slovo „Matzer“ se odvozuje od německého „der Metzger“, čili česky „řezník“, kterému pozemky patřily.
Při hledání nového českého pojmenování se uvažovalo nejdříve o Pardubickém nebo Družstevním kopci podle soudobých vlastníků těchto pozemků.
Nakonec se přistoupilo na dnešní užívané jméno Lánovský kopec podle obce, kde se nachází.

Ze slovníku krkonošských názvů připravila Kateřina Kalenská