Lánovský občasník, číslo 5 - říjen a listopad 2003Lánovský občasník, číslo 4 - září 2004

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy!

Čtvrté číslo našeho občasníku Vám poslouží zejména jako zdroj cenných informací o průběhu školního roku 2004-05. Jako přílohu opět přidáváme kompletní znění vnitřního řádu naší instituce. Je určen zejména pro Vás, rodiče žáků základní školy. Seznamte se s ním a ponechte si ho k dispozici po celý školní rok.

Milí žáci, přeji vám pro celý školní rok jen úspěchy a pěkné známky. Dělejte radost svým rodičům, babičkám i dědečkům a také nám učitelům! Tím, že budete chodit do školy připraveni a včas, že budete zdvořilí k dospělým a kamarádští a snášenliví ke svým spolužákům. Žákům deváté třídy přeji co nejlepší volbu při výběru budoucí školy a hodně štěstí u přijímacích zkoušek. Žáky osmé třídy přátelsky upozorňuji, že pololetní i výroční vysvědčení je součástí přihlášky na střední školu, takže je nadmíru důležité. Prvňáčkům slibuji hodnou paní učitelku a příjemné a podnětné prostředí.

Milé děti v mateřských školkách, prožijte krásný a bezstarostný rok v hrách a zábavných činnostech, buďte hodné na své paní učitelky tak, jako ony budou hodné na vás!

Všem žákům, kolegům, rodičům a ostatním čtenářům přeji hodně zdraví, dospělým také hodně trpělivosti a shovívavosti při péči o potomstvo.

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Dojíždění na kole do areálu školy

Dle platné vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích je povinností, aby děti do patnácti let nosily na kole přilbu. Platí to jak pro jízdu na státní silnici, tak i pro pohyb po místních komunikacích a cestách. Nadále proto zakazuji jezdit našim žákům do školního areálu na kole bez nasazené ochranné přilby.

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu

Pod Číslem jednacím 11 691/2004-24 zpracovalo ministerstvo školství soubor pravidel, která mají sloužit rodičům i dětem jako obrana před nebezpečími číhajícími na internetu. Jako nejzávažnější negativa jsou uvedeny: šíření virů, zneužívání osobních dat, kontakt s nežádoucími jedinci nebo informacemi, psychická závislost, ohrožení pedofilními pachateli, sledování pornografie, snižování schopnosti normální mezilidské komunikace, zdravotní potíže vyplývající z nadměrného vysedávání u počítače.

První pravidla byla formulována před čtyřmi lety na II. Světovém kongresu proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v Jokohamě. Výsledkem je následující soubor principů:

Pravidla z Jokohamy jsou u nás aplikovatelná pouze částečně, proto MŠMT ČR zveřejňuje svá pravidla ve dvou verzích (pro děti, pro rodiče) na svých stránkách www.msmt.cz, kapitola Prevence – Dokumenty a materiály.

Ve zkrácené verzi nyní uvádíme Pravidla pro rodiče (Pravidla pro děti najdete v příštím čísle Lánovského občasníku):

 1. Nechte se dítětem poučit o službách, které na síti používá.
 2. Nedovolte svému dítěti setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu.
 3. Zajímejte se o internetové kamarády dětí stejně jako o jejich ostatní přátele.
 4. Buďte k dětem otevření, při nepříjemných zkušenostech s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem dítě netrestejte, pokuste se mu poradit tak, aby se Vám dítě svěřilo i příště.
 5. Stoprocentní ochrana neexistuje, na nevhodné stránky se dostanete i náhodou. Vychovávejte dítě tak, aby si dítě po shlédnutí nevhodného obsahu bylo schopno věci interpretovat adekvátně ke svému věku.
 6. Riziko vstupu na nevhodné stránky je možno eliminovat prostřednictvím filtrů ve Vašem prohlížeči či lépe specializovanými programy nepřetržitě aktualizovanými seznamem nevhodných stránek. Bývají zdarma.
 7. Zřiďte si společnou e-mailovou schránku se svými dětmi.
 8. Sledujte soubory, které dítě ze sítě stahuje a ukládá na disk.
 9. Sledujte čas, který Vaše dítě tráví u počítače… Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila.
 10. O radu pří výchově dítěte ke správnému užívání internetu požádejte pedagoga, psychologa nebo pracovníky internetových firem.

Kráceno, zpracoval Martin Bartoš

Škola před stoletím

Náš vnitřní řád je přílohou tohoto čísla. Pro Vaše pobavení cituji ze podobného dokumentu, který obecně platil na přelomu 19. a 20. století, tedy zhruba před sto lety:

Upozornění rodičům
(Výňatky z řádu školního a vyučovacího.)

Rodiče nebo jejich zástupci jsou zavázáni třídního učitele o každém nepředvídaném zameškání školy bez prodlení ústně nebo písemně zpraviti a zároveň příčinu podle pravdy uvésti.

Za důvod omlouvací se nepokládá, upotřebí-li se školního dítka k domácím, rolnickým nebo živnostenským pracím.

Dítky stižené ošklivými nemocmi nebo přicházející ve stavu vzbuzujícím ošklivost, nesmějí přijíti do školy, dokud vada není odstraněna. Dítky, které přijdou do školy nečisté, může učitel poslati domů, aby se daly umýti, aneb ihned dáti umýti mimo učebnu.

Rodiče a jejich zástupci jsou povinni, školu v jejím úkolu účinně podporovati, příslušných předpisů a nařízení školních úřadů poslouchati, rad učitelův, týkajících se vyučování nebo výchovy dítek si všímati, a do budovy školní se dostaviti, když je správce školy k tomu vyzve v zájmu vyučování nebo výchovy jejich dítek neb svěřenců.

Brávají-li rodiče anebo jejich zástupcové dítky své školou povinné na zábavy, které se dětskému věku nehodí, ano jsou na úkor výchově nábožensko-mravní, zvláště trvají-li zábavy takové pozdě do noci a je-li ohroženo zdraví dítek pro nedostatek spánku a předčasné a nemírné požívání lihovin, buďte rodiče nebo jejich zástupci předvoláni k místní školní radě, která je důtklivě napomene. Zůstane-li napomenutí toto bez výsledku, budiž učiněno oznámení okresní školní radě, která má právo rodiče předvolati a po případě požádati opatrovnický soud za nápravu.

 


Víte, že…


Bývalý premiér Vladimír Špidla v zatáčce u Zrcadlových bud. (foto Bartoš)

Žákovské jízdné platí od 1.září!!!

1+40 Kč - cena průkazky na žákovské jízdné
Princip prodeje průkazek a výše slevy řeší Přepravní a tarifní věstník č.23-24. Cenu za ověření stanoví dopravce a zveřejní příslušným způsobem. Dá se očekávat z praktických důvodů, že se autobusoví přepravci přizpůsobí ceně stanovené na začátku srpna Českými drahami, a to 1 Kč při vydání tiskopisu pro potvrzení ve škole a následně 40 Kč při vyhotovení. Stejná cena u všech dopravců je rozumná a je s podivem, že nebyla stanovena legislativně "shora".

Z materiálu ČD jsme vybrali:
Z ceníku 9b (ceník smluvních poplatků)
O Položka č.8: Průkaz na žákovské jízdné 1,- čl. 80 TR 10
O Položka č.16 Poplatek za ověření průkazů na zvláštní jízdné 40,- čl. 74, 80 a 81 TR 10

Zvláštní jízdné pro žáky

 1. vyplní žák: jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště (z) místo školy (do) a na určené místo přilepí fotografii;
 2. vyplní škola na lícové straně: vyškrtne křížem symbol "pracovní dny" pokud žák nedojíždí denně na školní nebo praktické vyučování, na rubové straně: název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování, údaj o trvání školního roku (včetně případného vyznačení dnů v týdnu kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá denně), razítko školy a podpis;
 3. doplní dopravce (při současném ověření jména, příjmení a data narození) na lícové straně: platnost průkazu, speciální hologram určený na tyto průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek.

K ověření průkazu je nutno předložit fotografii průkazového provedení o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu žáka, je na lesklém fotografickém papíru a není vystřižena z jiné fotografie. Při ověření průkazu pro žáky mladší 15 let je nutno předložit rodný list, cestovní pas nebo jiný průkaz ověřený ČD; při ověření průkazu pro žáky starší 15 let se předkládá osobní doklad vydaný orgánem státní správy, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz.

Cena "Průkazu na žákovské jízdné" je uvedena v ceníku 9B.
Za ověření "Průkazu na žákovské jízdné" účtují ČD poplatek uvedený v ceníku 9B.

Literární okýnko

Srdečně Vás opět zdravím. Vstupme tedy pomyslným okýnkem do světa slov básníků, velkých i malých příběhů, do krajin, ve kterých si každý z nás může najít právě ten svůj kousek země. Co jsem pro Vás vybrala tentokrát?

Ve svém prvním zastavení Vám představím knižní titul, který mne přímo uchvátil. Publikace s názvem Nejznámější mýty od Gerolda Dommermuth-Gudricha nám představuje 50 klasických mýtů antického světa. Autor velmi pečlivým způsobem interpretuje vznik mýtů, odkazuje na ostatní oblasti umění, ve kterých se můžeme s daným mýtem setkat. Okouzlující jsou rovněž barevná vyobrazení, která každý mýtus doprovázejí. Mezi poutavá vyprávění dávných předků patří příběhy nejen o Achilleově patě, Dianě, panenské lovkyni, Oidipovi, Paridovu soudu či o Kentaurech, které nám i v současné době mají co sdělit.

Své druhé zastavení věnuji památce na dívku, která nám zanechala dílo opravdu pozoruhodné, přestože její život skončil již v samém rozkvětu jejích sil. Deník Anny Frankové u nás nevychází poprvé, avšak letošní vydání nám přináší nově nalezené a dosud nepublikované stránky. Anne Franková žila v letech 1929 – 1945, v roce 1933 uprchla s rodinou z Německa do Amsterodamu, kde si roku 1942 začala psát deník a pokračovala i v nuzném úkrytu celé rodiny až do jeho prozrazení. Její vzpomínkové zápisy končí datem 1. srpna 1944. O tři dny později byla Anne i s rodinou zatčena a následně odvlečena do koncentračního tábora, kde i zemřela. Otec Anny válku přežil, a tak se mohl až do své smrti roku 1980 věnovat deníku své dcery a vzkazu, který tato intimní zpověď obsahuje.

V dalším zastavení bych Vás ráda pozvala k rozhlasovým přijímačům. Český rozhlas 3 Vltava od pátku 3. září uvede v rámci pořadu četba na pokračování paměti Wladyslawa Szpilmana Pianista. Po šestnáct dní se v předvečerním čase 18.30 budeme moci nechat unést do světa válečných vzpomínek známého polského hudebníka. Poutavé vyprávění, které se dočkalo rovněž filmového zpracování, nás zavede do období druhé světové války, která ovlivnila i život Wladyslawa Szpilmana.

Závěrem Vám nabídnu ještě jednu literární pozvánku k rozhlasu. V sobotu 4. září se v odpoledním čase 14.00 můžeme za poslouchat do známé divadelní hry Jeana Baptisty Moliéra Zdravý nemocný. V hlavní roli uslyšíme Ladislava Peška.

Věřím, že si z mé malé literární nabídky vyberete a svůj čas zpříjemníte četbou či poslechem mnou doporučovaných děl.

Nina Krčmářová

Chuťovka na závěr léta - špagety se studenou rajčatovou omáčkou

Na tři porce smíchejte osm lžic panenského olivového oleje s čerstvě umletým černým pepřem (množství dle chuti) a dvěma prolisovanými stroužky česneku. Přidejte nadrobno nakrájená a oloupaná pěkně vyzrálá aromatická rajčata (alespoň tři). Přidejte jemně nakrájenou čerstvou bazalku a dle chuti osolte. Uvařte 350 g špaget a v míse smíchejte s připravenou omáčkou. Servírujte posypané nastrouhaným sýrem, pamatujte, že parmazán nenahradíte (pokud ano, nahlaste, prosím, do školy!).

Lánovské informační centrum

Od počátku letních prázdnin turisté i místní využít služeb nové instituce, jejíž vznik je bezesporu chvályhodný. Obci se podařil dobrý krok ke zlepšení místní infrastruktury a zkvalitnění služeb souvisejících s turistickým průmyslem. Turismus (fuj, to je ošklivé slovo, ač se dnes normálně používá) je pro oblast Krkonoš hlavním zdrojem příjmů a náš lánovský vagónek jede teď po správné koleji směrem do Evropy.Hosté pozorně naslouchají panu starostovi ing. Vanclovi
při slavnostním zahájení provozu našeho infocentra. (foto Bartoš)

Učebna pod širým nebem, hřiště s umělou trávou

Díky dvěma dotacím, které se podařilo škole a obci získat, jsme na konci září začali realizovat dvě investiční akce. První bude sloužit našim dětem v období příznivého počasí tak, aby některé vyučovací hodiny mohly trávit i v jiném prostředí než ve školní třídě. Druhá jistě zkvalitní školní tělesnou výchovu a za přijatelných podmínek bude sloužit i nejširší lánovské veřejnosti. Než začnete nadávat, proč se hlavní část výstavby neuskutečnila během prázdnin, přijďte se informovat do ředitelny, přesvědčíme vás, že jiná možnost nebyla.

Sám sebou v 1. pololetí

V minulém čísle jste se z rozhovoru s Bárou Lemberkovou a Katkou Marečkovou dozvěděli něco málo o našem projektu Sám sebou. I v tomto školním roce bude pokračovat naše spolupráce s paní doktorkou Kašparovou a její agenturou P*P*K Pedagogické poradenství. Důležitou akci plánujeme na 11. říjen, kdy se celodenního semináře zúčastní žáci 4. a 5. třídy. A na odpoledne od 16.00 bude malý tým paní doktorky k dispozici Vám, rodičům. Zváni jsou zejména otcové a matky právě čtvrťáků a páťáků, se kterými budou moci lektoři zhodnotit výsledky předchozí akce svých dětí. Dále je žádoucí i účast rodičů žáků osmé třídy, stále aktuální jsou poznatky odborníků z jarního pobytu na Janově Hoře. Uvítáme i všechny další zájemce, hovořit se bude o záležitostech, které se bezprostředně dotýkají (bohužel) každého z nás. Alkoholismus, nikotinismus, toxikomanie…

Organizace školního roku, prázdniny, svátky, třídní schůzky, přestávky ve vyučování, telefonní čísla

1. Termíny prázdnin, svátky, třídní schůzky:

Od
Do
Co
03.09.04
12.09.04
Zájezd do Chorvatska
28.9.04
  Státní svátek
27.10.04
29.10.04
Podzimní prázdniny
11.10. 04
Sám sebou 4., 5. třída, rodiče
09.11.04
Třídní schůzka
17.11.04
Státní svátek
24.11.04
25.11.04
Sám sebou 7. třída
23.12.04
02.01.05
Vánoční prázdniny
03.01.05
Začátek vyučování po prázdninách
11.01.05   Třídní schůzka
31.01.05   Pololetní vysvědčení
04.02.04   Pololetní prázdniny
07.03.05 13.03.05 Jarní prázdniny
24.03.05 28.03.05 Velikonoční prázdniny
05.04.05   Třídní schůzka
18.04.05   Přijímací zkoušky na SŠ, 1. kolo
24.05.05   Třídní schůzka
30.06.05   Výroční vysvědčení
01.07.05 31.08.05 Hlavní prázdniny

2. Časový rozvrh vyučování:

Příchod žáků do školy
07.25-07.35
1. hodina 07.40-08.25
2. hodina 08.35-09.20
3. hodina 09.40-10.25
4. hodina 10.35-11.20
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.25-13.10
7. hodina 13.20-14.05
8. hodina 14.15-15.00
9. hodina 15.10-15.55

3. Důležitá telefonní čísla:

Ředitel: 737 848 419
Budova A: 499 432 212
Budova B: 499 432 262, 499 432 212
Jídelna ZŠ: 499 432 201
Mateřská škola H. Lánov: 499 432 221
Mateřská škola P. Lánov: 499 432 213


Kontakt: zslanov@iol.cz, na vyžádání zašleme občasník i prostřednictvím e-mailové pošty.