Lánovský občasník, číslo 4 - září 2003Lánovský občasník, číslo 4 - září 2003

Vážení rodiče, milé děti, přátelé naší školy!

Čtvrté číslo našeho občasníku Vám poslouží zejména jako zdroj cenných informací o průběhu školního roku 2003-04. Jako přílohu přidáváme kompletní znění vnitřního řádu naší instituce. Je určen zejména pro Vás, rodiče žáků základní školy. Seznamte se s ním a ponechte si ho k dispozici po celý školní rok.
Milí žáci, přeji vám v letošním roce jen úspěchy a pěkné známky. Dělejte svým rodičům, rodinám a také učitelům radost! Tím, že se budete na vyučování pečlivě připravovat, že budete zdvořilí k dospělým a kamarádští a snášenliví ke svým spolužákům. Žákům deváté třídy si dovoluji popřát co nejlepší volbu při výběru budoucí školy a hodně štěstí u přijímacích zkoušek. Prvňáčkům slibuji hodnou paní učitelku a příjemné a podnětné prostředí.
Milé děti v mateřských školkách, prožijte krásný a bezstarostný rok v hrách a zábavných činnostech, buďte hodné na své paní učitelky tak, jako ony budou hodné na vás!

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Z Murphyho zákonů:

Vejde-li pedagog během přestávky do třídy, je to stejně riskantní, jako když vejde krotitel amatér do tygří klece během krmení. (Zákon profesora Tamera)

Organizace školního roku, prázdniny, svátky, třídní schůzky

... Následující tabulka Vám pomůže zorientovat se a naplánovat si akce s dětmi v průběhu školního roku.

od
do
co
27.10.03
29.10.03
Podzimní prázdniny
11.11.03
Třídní schůzka
17.11.03
Státní svátek
22.12.03
02.01.04
Vánoční prázdniny
05.01.04
Začátek vyučování po prázdninách
06.01.04
Třídní schůzk
29.01.04
Pololetní vysvědčení
30.01.04
Pololetní prázdniny
06.04.04
Třídní schůzka
23.02.04
29.02.04
Jarní prázdniny
08.04.04
12.04.04
Velikonoční prázdniny
01.05.04
Vstup ČR do Evropské unie
25.05.04
Třídní schůzka
30.06.04
Výroční vysvědčení
01.07.04
31.08.04
Hlavní prázdniny

Dojíždění na kole do areálu školy

Dle platné vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích je povinností, aby děti do patnácti let nosily na kole přilbu. Platí to jak pro jízdu na státní silnici, tak i pro pohyb po místních komunikacích a cestách. Od 15. září zakazuji proto jezdit našim žákům do školního areálu bez přilby.

Martin Bartoš
ředitel školy

Z lánovských pověstí - O čarodějnicích v Dolním Dvoře

V Dolním Dvoře spatřila jednou o Valpuržině noci jistá děvečka následující: statkářka, u které pracovala, opékala na kamnech ropuchu, poté se odstrojila a ropuchou si pomazala tělo. Posléze vyletěla z chalupy komínem. Děvečka, zvědavá co celá věc znamená, opakovala rituál po statkářce. Rovněž vlétla do komína a záhy přistála na zelené louce. Tady již horda čarodějnic hodovala, popíjela a divoce tančila.
Když děvečka potkala svou chlebodárkyni, ta se strašlivě rozhněvala. Nakonec svůj hněv opanovala a nutila děvče jíst a pít až k prasknutí. Přísně jí ovšem nakázala, že o celé záležitosti musí mlčet až za hrob.
Jakmile se děvečka nasytila, velela statkářka k návratu. Dívka se musela posadit na kozla, který ji měl dopravit až domů. Přitom ale nesměla ani pomyslet na Boha, natož ho volat ku pomoci. Na kozlu se letělo s větrem o závod přes výšiny i údolí, skrz lesy a bažiny. Děvečka ze samého strachu počala hlasitě prosit Boha o pomoc. V tu chvíli kozel zmizel a holka ležela v naprosto neznáme krajině a ještě k tomu v hluboké louži bláta. Dlouho potom bloudila v cizích končinách a teprve po roce našla cestu domů.
Doma se kupodivu za celý rok vůbec nic nezměnilo. Statkářka – čarodějnice proměnila koště do podoby děvčete tak, aby si okolí nevšimlo jejího zmizení. Nikdo neměl tušení, co se o Valpuržině noci odehrálo. Sedlačka přijala děvče po roce přátelsky. Jenom koště, které celý rok zastávalo děveččinu robotu, skončilo neslavně. Děvečka ho vztekle vyhodila z domu.

Poděkování

My dětičky z mateřské školy v Prostředním Lánově děkujeme moc pánům Hartigovi a Haláčkovi za opravu a rekonstrukci našich pískovišť, kde si tak rády hrajeme.

Děti a učitelky, MŠ Prostřední Lánov

Víte, že...

Napsali čtvrťáci

Pomoc v pravou chvíli
U babičky v Černém Dole mám poníka Marzu. Jednou k nám přijela moje kamarádka Míša. Šly jsme se projít na louku. Jak jsme si tak povídaly, všimly jsme si, že před námi stojí ohradník, za kterým se páslo stádo koní. Chvíli jsme pozorovaly ta krásná zvířata, která se v klidu pásla. Najednou se odněkud přiřítilo hříbě a začalo nás pronásledovat. My jsme prchaly jako o život, ale hříbě pořád za námi. Schovaly jsme se za Marzu. Hříbě ji očichalo, polekalo se a odběhlo. Marza dostala za odměnu kostku cukru a do večera ji všichni oslavovali jako hrdinu.

Romana Podobská

Ajka
V sobotu čtvrtého ledna jsme jeli do Ústí nad Labem pro štěně. Tak jsem se dočkala, máme doma štěně. Je to fenka jezevčíka a říkáme jí Ajka. Jak už to tak bývá, naplánovali jsme si výchovu, ale hned první den se nám to vymklo z rukou. Místo aby poslouchala ona, je to všechno opačně. Stačí jí něco zakázat a trochu pohrozit a v jejich očích můžeme číst: „Já už to víckrát neprovedu“, a když, tak z čiré nevědomosti. Je to prostě jezevčík všemi mastmi mazaný, ale zlobit se na něj nemůžeme, ať vyvede jakoukoliv neplechu, a že jich je. Mně to nevadí, mám z ní radost, i když se všichni zlobí jak na mě, tak na mé štěně!

Laďka Koulová

Babiččin smolný den
V létě jsem spala u babičky. Ráno po snídani myla babička nádobí. Na nose měla nasazené brýle. Najednou babička kýchla a brýle jí sjely na špičku nosu, a pak kýchla podruhé a brýle jí spadly do dřezu plného jarové pěny. Když je babička vytáhla, byly celé od pěny. Odpoledne jsme šli hrabat seno. Babička si odložila hrábě na zem a šla nakrmit králíky. Po návratu hrábě hledala a hledala, až najednou, bum! Babička si na hrábě šlápla a dostala násadou do čela. Proto ten den už raději nic nedělala.

Anička Vocásková

Z Lánova do Vrchlabí na kole jinak

Ne, nelekejte se, nebudu vám popisovat notoricky známou a nanejvýš nebezpečnou cestu po hlavní silnici. Zvolíme-li jako výchozí bod naší jízdy samoobsluhu u Luxíků, nabízí se nám několik příležitostí k jízdě do města, při kterých se vyhneme nebezpečí silničního provozu. Nutno poznamenati, že všechny trasy jsou časově delší a fyzicky náročnější než státní silnice. Nejkratší cestu sjízdnou i na normálním silničním kole se pokusíme popsat.
Vyjedeme po zadní cestě s novým asfaltovým povrchem. Asi po půl kilometru nás čeká jediný úsek po státní silnici Lánov-Dolní Dvůr. Pokračujeme severním směrem a na po prvním mostě přejedeme Malé Labe. Za mostem zahneme doprava a využijeme zadní cestu až ke statkové silnici. Po ní objedeme kravín a vystoupáme asi tři sta metrů. Jsme na nejvyšším bodě naší trasy (asi 520 m.n.m.). Zde asfaltku opustíme a vydáme se po rekonstruované polní cestě k Vápenickému potoku. Za potokem se povrch cesty mění k horšímu, vyjíždíme totiž z katastru Lánova. Vrchlabí nechává zatím cestu v původním stavu. Po půl kilometru nás čeká přejezd potůčku. Před ním zpomalíme a dáme si pozor, po deštích tu na nás bývá připravená past v podobě krátkého blátivého úseku. Za námi jsou čtyři kilometry. Přebrodíme potok a míjíme krátkým výstupem dvě rekreační chaty. Před našima očima se otvírá další část trasy, jedeme nejprve dolů přes výchoz břidlice, poté opět nabíráme výšku. Po pravé ruce zanecháme hájenku pana Zázvorky, kousek jedeme po hrubém asfaltu a odbočujeme doprava ke garážím za Lágrem. Projedeme kolem nich a klesáme až k poliklinice. Jsme bezpečně ve Vrchlabí, za sebou máme asi šest kilometrů, na které by nám mělo stačit pětadvacet minut.

mapa
první část trasy z Lánova do Vchlabí na kole jinak

Z klasifikačního řádu

Součástí naší dokumentace je klasifikační řád, dle kterého je hodnocen nejen prospěch, ale i chování žáka základní školy. A právě z kapitoly o klasifikaci chování žáků vybíráme:

8. Klasifikace chování

8.1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli, a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
8.2. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

9. Výchovná opatření

9.1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
9.2. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen "pochvala"). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.
9.3. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy.
9.4. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.
9.5. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

Z počátků české školy v Prostředním Lánově. Školní rok 1945/46 - vznik české školy v obci

-dokončení z minulého čísla-
Dolnolánovská škola na počátku 20. stoletíV prosinci 1945 dostala naše škola významný dárek - na prosbu správce školy uspořádali žáci z měšťanské školy ve Velimi u Kolína (zde dříve Jaroslav Pochop působil) sbírku knih a výsledkem bylo bezmála sedmdesát svazků českých titulů pro mládež (B. Němcová, A. Wenig...). Tyto byly ihned zainventarizovány a půjčovány místním dětem. Rodičovské sdružení zorganizovalo zdařilou vánoční besídku, pro kterou bylo sbírkou ve vsi získáno šedesát kg mouky, 36 vajec, 7 kg cukru, 30 l mléka, 4 kg tuků, 12 kg sušenek, půl litru malinové šťávy a 100 Kčs. Pro děti se upekly vánočky a perníčky. Kromě obvyklých koled a básní s vánoční tematikou byla na besídce předvedena také kolednická hra krkonošská Jesličky“. Besídka se konala již během vánočních prázdnin, které trvaly měsíc. Po prázdninách obdržela správa školy jako odměnu za sebrané a odevzdané šípkové plody pět kilogramů šípkové marmelády. Ihned bylo zahájeno podávání dodané marmelády s bohatým obsahem vitaminu C. Každý den ráno před zahájením vyučování byla rozdílena marmeláda po lžičkách v obou třídách obecné školy a v mateřské škole. Akce trvala 1 týden. Agilní místní skupina darovala účelově škole 4.000 Kčs. Za tyto peníze měly být zakoupeny knihy do školní knihovny a pomůcky pro nemajetné žáky.
Průměrný prospěch za první pololetí činil 2,27, přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo v tělesné výchově a chlapeckých ručních pracích, nejhorších ve psaní a cvičení řeči v první, respektive v jazyce vyučovacím ve 2. třídě. Jedním z předmětů byla politická výchova. V jejím rámci bylo 26. února připomenuto 28. výročí založení Rudé armády. V březnu 1946 probíhaly oslavy narozenin T. G. Masaryka. Žákovská samospráva se na popud správce školy usnesla provést v rámci akce „Mládež sobě a republice“ sbírku ve prospěch okresní péče o mládež. Ta vynesla 4.000 Kčs.
Na konci března bylo na programu schůze MNV projednání školního rozpočtu. Návrh rozpočtu ve výši 69.000 Kčs přednesený místní školní radou, který počítal s postavením nového kabinetu, se zřízením kanceláře a sborovny, s rozšířením dřevníků a zavedením telefonního vedení, nebyl MNV schválen. MNV však tato opatření neschválil a poukazoval na to, dřevníky a kabinety vyhovovaly dosud, musí tedy vyhovovat i dále. Zavedení telefonu do školní budovy jest dle názoru MNV úplnou zbytečností. Navržená částka byla nakonec krácena na polovinu. (Telefon byl do školy nakonec přece jen zaveden, použil se výtěžek ze sběru odpadových hmot. Telefonní stanice měla číslo 7.)
13. dubna uspořádalo žactvo školy a místní oddíl Čsl. Junáka besídku k oslavě míru Čsl. Červeného kříže. Bohatý program sestavený z proslovů, zpěvu, recitace a jednoaktové hry zhlédlo v sále Obecního domu téměř celé zdejší občanstvo. Zdarma účinkoval smyčcový kvartet pana Oldřicha Čermáka z Vrchlabí. Pro Čsl. Červený kříž se získalo 1.000 Kčs.
V květnu 1946 probíhají mohutné oslavy Svátku práce, výročí pražského povstání a osvobození. Firma Josef Čermák, výroba pneumatik, a národní správa firmy Ing., Josef Prause v Prostředním Lánově darovaly škole bustu E. Beneše od ak. sochaře Aloise Bučánka. Dílo bylo umístěno na školním schodišti a žáci se zavázali, že po dobu letních prázdnin budou sochu zdobit čerstvými květinami.
Jaroslav Pochop byl v květnu se zpětnou platností ustanoven zatímním řídícím učitelem a na školu přišla nová učitelka domácích nauk Vlastimila Dlabolová, původem z Benešova u Semil. Škola dostává od okresní péče o mládež 4 litry rybího tuku, který se žákům pravidelně podával.
V červnu probíhala celostátní akce „Týden Dětské radosti“. Výbor ustavený k provádění této akce umožnil dětem bezplatnou návštěvu loutkového představení „Začarovaný les“ divadla Karla Kopeckého. Součástí byla také návštěva vrchlabského kina a zhlédnutí ruského filmu „Celý svět se směje“, kdy vstupné uhradilo rodičovské sdružení. Další den vyrazili všichni žáci autobusem do Černého Dolu, odtud pěšky do Jánských Lázní. Po prohlídce městečka se pokračovalo lanovkou na Černou horu, a pak pěšky přes Lučiny na Lesní a Náchodskou boudu a údolím Stříbrného potoka do Černého Dolu. Pro všechny žáky to byl pravděpodobně první životní výlet do Krkonoš. Celou zdařilou akci zakončila žákovská besídka s promítáním filmů, na které bylo žactvo pohoštěno teplými párky s hořčicí, čajem a pečivem. K tomuto účelu obdržela správa školy od ONV ve Vrchlabí zvláštní poukaz na 12 kg masa a 73 vajec.
První poválečný školní rok byl zdárně ukončen 22. 6. 1946. Žáci tehdy dostávaly nikoliv vysvědčení, ale tzv. školní zprávy. Prospěch se oproti prvnímu pololetí výrazně zlepšil. K zápisu do první třídy na další školní rok se dostavilo 26 žáků (1. třída) a 24 žáci (2. třída). Náboženství římskokatolické se celý rok neučilo, duchovní správa nepověřila nikoho výukou. Probíhala tedy pouze výuka náboženství českobratrsko-evangelického a československého.
Mateřská škola byla nadále řízena řídícím učitelem, protože zde nepůsobila tzv. definitivní učitelka. Změna měla nastat s nástupem výše uvedené, správa MŠ měla být osamostatněna s vlastním archivem a úředními knihami.
O prázdninách 1946 se školní mládež zúčastnila oslav výročí upálení Mistra Jana Husa. Občané obce odešli průvodem k připravené hranici, děti nesly lampióny. Řídící učitel přednesl projev na téma „Pravda vítězí nade vším, i když na čas bývá potlačena. Po zapálení hranice občané vyslechli proslov předsedy MNV a zapěli státní hymny.
Občané během prázdnin vydatně pomohli škole, když uspořádali na žádost řídícího učitele brigádu. Cílem bylo opatřit palivové dříví k vytápění školy. O brigádě vyšel krátký článek v novinách „Stráž severu“.
... Přesto, že téměř všichni zúčastnění pracují těžce celý týden v továrnách, ochotně obětovali neděli a s plným porozuměním pomohli škole i lesům, napadeným kůrovcem.
S transportem antifašistů zjara „dobrovolně“ odešla do Německa stávající školnice Anna Fischerová. (Dle jednoho ze synů paní Fischerové byla jejich rodina z Lánova docela sprostě vyhnána). Na uvolněné místo nastoupila Vlasta Lukšová z Poniklé, pro kterou byl školnický byt uveden do pořádku.
Škola byla za svou činnost v uplynulém školním roce na návrh okresního pedagogického sboru ve Vrchlabí oceněna čestným uznáním ministra školství za plnění vlastního školního programu a za píli a chování žactva.
První rok provozu české školy v Prostředním Lánově byl odrazem divokých i legálních odsunů původních německy mluvících obyvatel enklávy. Bohužel pro nás zde nechtěli a nemohli zůstat ani lidé, kteří na základě Benešových dekretů na to měli právo.

Zprávy z MŠ Lánov 250

Ve školním roce 2003 - 2004 je zapsáno 50 dětí. A co je čeká? Seznamte se, prosím, s hlavními úkoly na tento školní rok:

 1. Vytvářet čas, prostor a prostředky pro spontánní hru, která vychází z přirozených potřeb a zájmu dítěte a je hlavní činnosti v průběhu celého dne. S tím souvisí vytváření klidného prostředí, kde vládne důvěra, ohleduplnost, emocionální uspokojování jak mezi dětmi, tak v celém kolektivu. V prostorách MŠ vytvářet vstřícné, estetické, podnětné a hygienicky nezávadné prostředí.
 2. Chceme docílit, aby si děti vytvořily základní hygienické návyky, uměly správně a slušně stolovat, udržovat čistotu, samostatně se oblékaly, uklízely si hračky po hře.
  Zvládaly základy bezpečného chování v MŠ i při pobytu venku. Uměly požádat o hračku, poděkovat, pozdravit...
 3. Naučit děti užívat všechny slovní druhy, používat rozvitých vět a souvětí, naučit se vyjadřovat srozumitelně a gramaticky správně.
  Dětem s vadami řeči doporučit logopedickou péči.
 4. Ochraňovat a posilovat organizmus dítěte - dostatek volného pohybu, bezpečně se orientovat v prostoru, pěstovat v dětech odvahu, nebojácnost, obratnost, potřebu pohybovat se a cvičit.
  Využívat okolí k vycházkám, plně využít školní zahradu.
 5. Chceme děti naučit orientovat se v okolním světě, znát své okolí, umět charakterizovat roční období, znát barvy, tvary, živou a neživou přírodu, orientovat se v časových vztazích...
 6. Podporovat talentované děti, dát jim prostor pro tvořivou hru, plně podporovat a věnovat se dětem z méně podnětného rodinného prostředí, individuálně pracovat s dětmi s odloženou školní docházkou.
 7. Učit děti pozorovat přírodu, vnímat její krásu, učit se ji chránit a neničit ji.
 8. Upevňovat a dále rozvíjet spolupráci rodiny se školou.
 9. Podporovat tvořivou práci učitelek, hodnotit ji, vyhledávat nové formy práce a aplikovat je do praxe.

Za MŠ : Marie Faltusová

Pedagogický sbor školy se představuje

Jako třídní učitelé budou v tomto školním roce působit:
I. Lucie Plecháčová
II. Zdenka Schliegsbirová
III. Dana Jakubcová
IV. Eva Charvátová
V. Stanislava Kalenská
VI. Andrea Novobilská
VII. Nina Krčmářová
VIII. Eva Hájková
IX. Bohumil Vaňouček


Další učitelé: Iva Farská, Marta Hrušková, Jaroslava Krulišová, Jaroslava Pršalová, Jitka Krulová.
Vychovatelky školní družiny: Iva Farská, Věra Rojtová.
Výchovný poradce: Eva Hájková
Zástupce ředitele: Olga Čermáková
Ředitel: Martin Bartoš

Časový harmonogram vyučování:

Příchod žáků do školy
07.25-07.35
1. hodina
07.40-08.25
2. hodina
08.35-09.20
3. hodina
09.40-10.25
4. hodina
10.35-11.20
5. hodina
11.30-12.15
6. hodina
12.25-13.10
7. hodina
13.20-14.05
8. hodina
14.15-15.00
9. hodina
15.10-15.55

Elektronická adresa školy: zslanov@iol.cz

Telefony:
1. a 2. třída, školní družina 499 432 262, 499 432 212
škola budova A 499 432 212
mateřská škola Prostřední Lánov 499 432 213
mateřská škola Horní Lánov 499 432 221
školní jídelna 499 432 201