Lánovský občasník, číslo 1 - březen 2003

Právní subjektivita

Jak snad již z různých jiných zdrojů víte, od 1. ledna vznikla v obci Lánov nová příspěvková organizace, která pod svými křídly spravuje všechna školská zařízení obce: mateřské školky v Horním i Prostředním Lánově, základní školu se školní družinou, školní jídelnu. Název nové organizace, zřizované obcí Lánov, je Základní škola Lánov, okres Trutnov. Co očekáváme od rodičů?

Přejeme si, aby rodiče projevovali větší zájem o instituci, ve které jejich ratolesti tráví vedle domova největší část dne. Můžeme jen doufat, že z iniciativy rodičů vznikne rada školy nebo alespoň občanské sdružení, které Vám, rodičům umožní lépe a ve větší míře kontrolovat a ovlivňovat chod školy. Očekáváme rovněž materiální i osobní výpomoc rodičů při řešení drobných provozních záležitostí zejména v obou mateřských školkách, kde mezi zaměstnanci přirozeně chybí mužská ruka. Uvítáme i pomoc při školních a mimoškolních akcích, ať již formou pedagogického dozoru a doprovodu, či při zajišťování dopravy atd. Prosíme Vás o toleranci a trpělivost při vyřizování nejrůznějších záležitostí a problémů, které v nových podmínkách jistě vyvstanou.

Vztah obce a školy

Řídí se zejména zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Samosprávou obce se zabývá čtvrtá část uvedeného zákona, která se týká působnosti obce v konkrétních školských zařízeních, důležité jsou paragrafy 14 a 15, které v plném znění zveřejňujeme:

§ 14

(1) Obec je povinna vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky. Územní obvod obce tvoří spádový obvod základní školy pro dvě a více základních škol stanoví obec vyhláškou jejich spádové obvody s přihlédnutím k případným alternativním vzdělávacím programům. Je-li v obci více než jedna základní škola, stanoví se spádové obvody pouze pro základní školy zřizované obcí. Obec se může dohodnout se sousední obcí nebo s okolními obcemi na vytvoření společného spádového obvodu základní školy. Pokud taková dohoda nebude uzavřena a bude ohroženo plnění povinné školní docházky žáků, rozhodne o společném spádovém obvodu základní školy okresní úřad v dohodě se školským úřadem.

(2) Obec zřizuje nebo se souhlasem krajského úřadu zrušuje předškolní zařízení, základní školu a školská zařízení jim sloužící, základní uměleckou školu, střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družinu, školní klub a školní knihovnu. Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je povinna hradit obec, ve které má žák trvalý pobyt, obci, která školu zřídila, její neinvestiční výdaje podle odstavce 4, které tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám neposkytované školským úřadem připadající na jednoho žáka této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Náklady podle předchozí věty však obec nemusí hradit, jestliže má zřízenu školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky. Obec, která je zřizovatelem školy, je povinna oznámit obci, v níž má žák trvalý pobyt, jeho přijetí do základní školy ve svém spádovém obvodu. Spory ve věci úhrady neinvestičních výdajů obcí podle tohoto odstavce rozhoduje soud.

(3) Obec rozhoduje o:

a) přijetí dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny nebo školního klubu, pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout,
b) odvolání proti rozhodnutí ředitele ve věcech správních, uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a k), pokud se jedná o předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná obcí,
c) přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, které zřizuje.

(4) Obec spravuje předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení, které zřizuje zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem, nestanoví-li tento zákon jinak. Obec může pro školy a školská zařízení, které zřizuje, přispívat na neinvestiční náklady, na mzdové prostředky, učebnice, školní pomůcky a potřeby jinak hrazené státem.

(5) Obec obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na žáka.

(6) Obec zabezpečuje stravování dětí navštěvujících předškolní zařízení a základní školy, které zřizuje; může zabezpečovat též stravování dětí a žáků jiných předškolních zařízení a škol.

(7) Obec může se souhlasem ministerstva zřídit jako příspěvkové organizace předškolní zařízení, školu nebo školské zařízení, které podle tohoto zákona zřizuje jiný zřizovatel, prokáže-li podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení, která nepřiděluje orgán kraje v přenesené působnosti podle § 8 odst. 2.

(8) Obec s předchozím souhlasem krajského úřadu jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje. Bez předchozího souhlasu krajského úřadu je jmenování a odvolání neplatné.

§ 15

(1) Obec uplatňuje své zájmy, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí a žáků (dále jen "zákonní zástupci") a pedagogických pracovníků na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči předškolním zařízením, školám a školským zařízením v obci.

(2) Obec projednává s ředitelem předškolního zařízení, školy a školského zařízení, které zřídila, zejména

a) koncepci rozvoje,
b) rozpočet a materiální podmínky pro činnost,
c) personální a sociální podmínky pracovníků,
d) požadavky obce na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu,
e) zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

(3) Obec obdobně postupuje při projednávání otázek uvedených v odstavci 2 s řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které nezřídila a které jsou v jejím územním obvodu.


(4) Obec zpravidla zřizuje komisi pro výchovu a vzdělávání. Komise pro výchovu a vzdělávání se vždy zřizují v obci s více než pěti školami. Předškolní zařízení, školy a školská zařízení jsou zastoupeny v této komisi dvěma pětinami zástupců z řad pedagogických pracovníků.

Mateřská škola Prostřední Lánov

Filosofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možnosti, zájmů a potřeb.

Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce pro rodiče a děti, plavecký a lyžařský výcvik, turistické vycházky, výlety...). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základnu veškerého přirozeného poznávání. Dětem se špatnou výslovností je doporučena logoped. péče u klinického logopeda ve Vrchlabí - těmto dětem se pak uč. věnují individuelně.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby dítě bylo v MŠ maximálně šťastné a spokojené. Život dítěte organizujeme tak, aby v příznivé atmosféře byly nenásilně střídány výchovné postupy při respektování spontánního zájmu dětí, jejich emocionality i potřeby neuspěchané volnosti a pohody. Spolupracujeme s rodiči, pravidelně je informujeme (zprávy na nástěnce, osobní kontakt) o dění v MŠ, podáváme zprávy o jejich dítěti.

Tradicí je několikaletá spolupráce s místní ZŠ, MŠ-sever, okolními MŠ, pediatrem, SPOZ, OB, klubem důchodců, KRNAPem, zdravotní sestrou…

Marie Faltusová
vedoucí učitelka

Mateřská škola Horní Lánov se představuje

Ve školním roce 2002 až 2003 jsme začali pracovat podle nového školního vzdělávacího programu, který usnadňuje dětem přiblížit poznatky způsobem přiměřeným jejich věku.

Naše mateřská škola se od 01. ledna 2003 stala součástí právního subjektu Základní škola Lánov, okres Trutnov. Zařízení je malou jednotřídní školou, do které dochází děti z Horního Lánova a Dolního Dvora. V letošním školním roce bylo zapsáno 16 dětí, z nichž čtyři odcházejí do 1. třídy.

Na veřejnosti se škola prezentuje dvakrát ročně besídkami pro rodiče a veřejnost. Dětské výtvarné práce se vystavují ve vývěsní skříňce OÚ Lánov, která je umístěna u školy.

Jana Wiesnerová
vedoucí učitelka

Placení obědů, poplatku za MŠ, školní družinu...

V brzké době připravujeme radikální změnu dosavadního systému. Předpokládáme, že každý žák dostane přiděleno osobní číslo, které ho bude provázet celou dobu docházky od mateřské školy až po devátou třídu základní školy (svá osobní čísla mají přiděleni i všichni zaměstnanci školy, školek i jídelny).

Osobní číslo bude sloužit jako variabilní symbol při každém finančním kontaktu s naší organizací, ať už při posílání složenek, skládání hotovosti na účet školy či převodech z účtu. Jak vidno, chceme radikálně omezit výběr a pohyb peněz v hotovosti. Nechceme nadále jako variabilní symbol používat rodné číslo, protože bychom se tím dopouštěli přestupku proti zákonu o ochraně osobních dat.

Rodiče a zákonní zástupci, čekejte tedy na osobní číslo svého potomka a bedlivě čtěte i instrukce, které Vám budou po dětech posílány.

Zápis do 1. třídy

12. února se k zápisu do budoucí první třídy dostavilo slibné hejno holčiček i chlapečků vesměs talentovaných. Valná většina z nich snadno přesvědčila o svých schopnostech a školní zralosti. Z výsledků zápisu vyčteme, že první třída bude mít v příštím školním roce jedenadvacet žáčků. Po delší době bude poměr kluků a děvčat takřka vyrovnaný: 11:10 ve prospěch mužského pohlaví. Jako třídní učitelku přivítáme novou kolegyni - paní Lucii Plecháčovou z Prostředního Lánova.


Práce našich žáků

Téma: Píšu, abych Ti řekla, jak můžeme vytvořit lepší budoucnost
Pavlína Jančulová, 7.třída

Ahoj René,

jak se máš? Já skvěle. Vánoce byly úžasné, ale teď se nudím. Dostala jsem spoustu dárků a jsem ráda. Myslím , že o Vánocích je každé dítě šťastné. Až na některé. Některé děti Vánoce neslaví, protože jejich vlast má jiné zvyky. Pak jsou tu děti z chudých zemí. Jejich rodiče na dárky nemají a jsou rádi, když se uživí. Bylo by krásné, kdyby každé dítě Vánoce slavilo. To by se ale museli všichni lidé hodně změnit, aby nám na téhle planetě bylo v budoucnosti lépe. Nejdříve by se měli začít chovat lidé lépe k přírodě. Neměli by vyhazovat odpadky, kde se jim zachce, a taky by je neměli pálit. To by to dopadlo, kdyby každý doma pálil odpadky, Za chvíli by vymřela celá země.

To ale není jediná věc, kterou by neměli lidé dělat, aby se nám žilo lépe. Je jich spousta a snažit se je vyjmenovat je snad nemožné, ale já se ti pokusím popsat, co bych určitě nedělala, kdybych vedle sebe chtěla lepší svět. Nejdříve bych se snažila chránit co nejvíce přírodu. Vždyť kdyby nebyly stromy, kytky, různé rostliny a všechna možná zvířena, nebyl by vůbec žádný život. Bylo by opravdu krásné, kdyby se v lese proháněli medvědi, vlci a další různá divoká zvířata. Kácení lesů a pralesů. Ekologové pečlivě zkoumají všechny možné vztahy mezi člověkem a přírodou. Bojují o to , aby kácení v takové míře, jako se provozovalo dosud, neprobíhalo. Lidé si možná už brzy uvědomí, že kácení nám škodí, ale co když bude pozdě? To záleží už jen na lidech.

Dalším problémem nás lidí je, že se mezi sebou vraždíme a okrádáme.

Tak já už musím končit a doufám, že se lidé polepší.

Čau Rudolf

(ONA Rudolf? - pozn. webm.)

Úspěch Pavla Farského v literární soutěži

Přední umístění a ocenění získal žák šesté třídy Pavel Farský na regionální literární soutěž Zlatá tužka. Ze slavnostního vyhlášení, které se konalo 24. února v pořadatelském domě dětí a mládeže ve Dvoře Králové nad Labem, si Pavel přivezl diplom a věcnou cenu.

Zpívali jsme, recitovali ...

na školním kole soutěže v zájmové umělecké činnosti. v pátek 14. února soutěžilo v deseti kategoriích téměř šedesát dětí. Tradičně nejpočetněji se obsadily kategorie těch nejmladších. Všichni, kdo v sobě našli odvahu vystoupit, zasluhují velkou pochvalu. Nejlépe recitovali Tomáš Pilař, Pavel Kolman, Terezka Čermáková, Katka Marečková a Lucka Marečková. Mezi zpěváky se zaskvěli Kubové Vocásek a Kmínek, Milena Lukešová, Adriana Voroninová a Lucka Marečková. Poroty kromě vítězů vybraly další žáky, kteří budou naši školu i obec reprezentovat na okrskovém kole festivalu umělecké činnosti ve Vrchlabí.

Medailisté obdrželi za své výkony diplomy a drobné věcné ceny, všichni soutěžící si mohli pochutnat na výborných roládách z naší školní jídelny. Jako diváky jsme přivítali děti z mateřské školy z Prostředního Lánova, které nám v úvodu předvedly, že v budoucnu nebude o výborné soutěžící nouze.

Tři vítězství na okrskovém kole ZUČ

26. února reprezentovali vybraní žáci naši obec i školu na okrskovém kole soutěže ve zpěvu a recitaci ve Vrchlabí. Dvě naše žákyně vybojovaly tři první místa a právo startu na okresním kole na konci března v Trutnově. V 1. kategorii - recitace zvítězila Nikola Neumanová ze 2. třídy. Ještě lépe se dařilo Lucce Marečkové z 8. třídy, která ve své kategorii obsadila první místa jak v recitaci, tak i ve zpěvu. Třetím reprezentantem Lánova se stala Katka Marečková díky druhému místu ve své recitační kategorii. Stejně skvěle se v recitaci dařilo i prvňáčkovi Tomáši Pilařovi. Gratulujeme!

O roládu pana ředitele

30. ledna, v den pololetního vysvědčení soutěžily děti všech tříd v běhu na lyžích. Závodu (lyžařského sprintu) na rovinaté trati se za mrazivého počasí a výborných sněhových podmínek zúčastnilo rekordních 123 borkyň a borců.

Výsledky:

Třída 1. místo 2. místo 3. místo
účastník čas účastník čas účastník čas
1. Katka Horáková 2:34 Kuba Vocásek 2:59 Karolina Schmidtová 3:24
2. - 3. dívky Adriana Novotná 2:32 Terezka Tryznová 2:34 Lucka Venclová 3:31
2. - 3. chlapci Jirka Kalenský 2:02 Fanda Schmidt 2:18 Martin Lelek 2:22
4. - 5. dívky Jana Lukešová 1:54 Veronika Novotná 2:00 Adéla Plecháčová 2:17
4. - 5. chlapci Ondra Škoda 2:06 Honza Novotný 2:20 Ondra Kovář dolní 2:25
6. - 7. dívky Eva Hájková 3:10 Veronika Nechanická 3:27 Aneta Trýznová 3:39
6. - 7. chlapci Jan Dvořák 2:49 Tomáš Kynský 2:56 Marek Zvirotský 3:01
8. - 9. dívky Zdeňka Čermáková 3:07 Sandra Čermáková 3:12 Katka Novotná 3:46
8. - 9. chlapci Dan Voděrek 2:23 Honza Bányász 2:28 Ladislav Blažek 2:41

Za sponzorské dary, které vítězové i medailisté obdrželi, děkujeme panu Nechanickému, firmě Egidius Janssen, panu Máslovi a firmě Spoit, drogerii Agave, firmě Stěnava z Teplic nad Metují, obecnímu úřadu v Lánově.

Sjezdařské závody

Exkluzivního počasí v posledním únorovém týdnu jsme využili k uspořádání tradičních školních závodů v obřím slalomu. Na lánovské Špičce závodilo dohromady 87 borkyň a borců, kteří podávali výkony na hranici svých možností. Z jednotlivců je třeba vyzdvihnout výsledek prvňačky Katky Horákové, která, ač jedna z nejmladších, zajela celkově pátý čas mezi děvčaty. Poděkování za laskavé sponzorování školního přeboru: panu Nechanickému, firmě Egidius Janssen, panu Máslovi a jeho firmě Spoit, drogerii Agave, obecnímu úřadu v Lánově a prodejně potravin pana Luksíka. Za vydatnou pomoc děkujeme také mnoha rodičům a lyžařskému oddílu.

Výsledky:

Třída 1. místo 2. místo 3. místo
účastník čas účastník čas účastník čas
David Procházka 57:07 Marcela Hartigová 63:91 Kristýna Haláčková 65:37
1. Katka Horáková 45:34 Petr Chromý 62:18 Jakub Vocásek 66:21
2. - 3. dívky Katka Finková 57:39 Aneta Bednárová 69:69 Adriana Novotná 92:45
2. - 3. chlapci Martin Lelek 45:03 Jiří Kalenský 52:16 Jára Škoda 55:76
4. - 5. dívky Milena Lukešová 44:67 Anička Vocásková 55:18 Romana Nedomová 56:82
4. - 5. chlapci Ondra Škoda 50:39 Michal Hanuš 52:03 Petr Šafařík 52:35
6. - 7. dívky Eva Hájková 44:42 Veronika Šarounová 48:82 Veronika Vráblíková 49:66
6. - 7. chlapci Jan Dvořák 42:13 Martin Hájek 42:82 Jan Fink 44:59
8. - 9. dívky Zdeňka Čermáková 39:90 Sandra Čermáková 44:65 Petra Sochorová 46:45
8. - 9. chlapci Ladislav Blažek 38:36 Petr Lukeš 41:22 Milan Lissner 43:39

Absolutní vítěz: Láďa Blažek (kategorie 8. - 9. tř.) - čas 38:36
Absolutní vítězka: Zdeňka Čermáková (kategorie 8. - 9. tř.) - čas 39:90